REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ – STAMPER

§ 1 DEFINICJE

Poniższe terminy użyte w niniejszym regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 1. Usługodawca - Semble8 LTD z siedzibą w Londynie, 86-90 Paul Street, Londyn, Anglia, EC2A 4NE, wpisana do rejestru Companies House pod numerem 11391700, adres e-mail: office@semble8.com,
 2. Aplikacja - oprogramowanie o nazwie Stamper, działające na Urządzeniu Mobilnym, dostępne do nieodpłatnego pobrania w sklepie Google Play oraz App Store, które pod warunkiem dostępu do Internetu umożliwia założenie i stały dostęp do Konta Indywidualnego Użytkownika, a w szczególności dodawanie i odczytywanie Kart Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, uprawniających do uzyskiwania korzyści płynących z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym,
 3. Urządzenie Mobilne - urządzenie elektroniczne, takie jak: smartfon, czy tablet, pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią telekomunikacyjną,
 4. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zainstalowała na własnym Urządzeniu Mobilnym Aplikację, a następnie założyła w Aplikacji Konto Indywidualne Użytkownika,
 5. Konto Indywidualne Użytkownika - konto założone przez Użytkownika w Aplikacji na skutek albo wypełnienia Formularza Rejestracyjnego albo poprzez wykorzystanie konta założonego na portalu Facebook lub Google, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu, do którego, pod warunkiem dostępu do Internetu, Użytkownik ma stały dostęp poprzez wpisanie danych podanych przy rejestracji lub później przez niego zmienionych, posiadające unikalną nazwę, na którym gromadzone są Karty Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, uprawniające Użytkownika do uzyskiwania korzyści płynących z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym,
 6. Formularz Rejestracyjny - elektroniczny formularz wypełniany przy użyciu Aplikacji poprzez podanie własnych danych osobowych,
 7. Partner - podmiot, który przygotowuje i prowadzi Program Lojalnościowy, do którego Użytkownik może przystąpić przy użyciu Aplikacji,
 8. Program Lojalnościowy - program lojalnościowy przygotowany i prowadzony przez Partnera, w ramach którego Użytkownikowi będą przyznawane korzyści określone w Regulaminie Programu Lojalnościowego, po spełnieniu przez niego ściśle określonych w nim warunków,
 9. Karta Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym - wirtualna (elektroniczna) zindywidualizowana karta utworzona w Aplikacji, połączona z Kontem Indywidualnym Użytkownika, umożliwiająca gromadzenie przez Użytkownika Pieczątek w Programie Lojalnościowym i uzyskiwanie korzyści płynących z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, nie będąca kartą kredytową, debetową, ani innym środkiem płatniczym,
 10. Regulamin - niniejszy regulamin, który określa zasady funkcjonowania i korzystania z Aplikacji, a w szczególności zakres, warunki i sposób świadczenia za jej pośrednictwem przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, jak również prawa i obowiązki Użytkowników oraz zasady odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika, stanowiący regulamin w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 11. Regulamin Programu Lojalnościowego - przygotowany przez Partnera regulamin Programu Lojalnościowego, który definiuje warunki przystąpienia oraz uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, prawa i obowiązki Użytkownika związane z uczestnictwem w nim, a także korzyści płynące z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, dostępny w Aplikacji,
 12. Produkt - oferowany do sprzedaży przez Partnera produkt objęty Programem Lojalnościowym, w związku z zakupem którego Użytkownikowi naliczona zostanie na Karcie Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Pieczątka,
 13. Lokal - lokal prowadzony przez Partnera lub podmiot, z którym Partner współpracuje, w którym Użytkownik może korzystać z uprawnień przewidzianych w Programie, tj. otrzymać Pieczątkę za zakup Produktu; lokalizacja poszczególnych Lokali widoczna jest na mapie dostępnej w Aplikacji i podlegać będzie bieżącej aktualizacji,
 14. Pieczątka - jednostka rozliczeniowa w Programie Lojalnościowym, przyznawana Użytkownikowi przez Partnera na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego z tytułu zakupu przez niego Produktu w Lokalu,
 15. Karta Stacjonarna - będąca w dyspozycji personelu Lokalu materialna karta, zawierająca kod QR, udostępniana Użytkownikowi, który zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego nabył prawo do Pieczątki, w celu wprowadzenia Pieczątki na Kartę Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez jej zeskanowanie przy użyciu Aplikacji, przeznaczona do wielorazowego użytku,
 16. Karta Wysyłkowa - przesyłana wraz z Produktem zakupionym w Lokalu za pośrednictwem urządzeń umożliwiających porozumiewanie się na odległość (telefon/internet) materialna karta, zawierająca kod QR, umożliwiająca Użytkownikowi wprowadzenie Pieczątki na Kartę Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez jej zeskanowanie przy użyciu Aplikacji, przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku,
 17. Newsletter - nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę w różnych terminach na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika podany przez niego przy rejestracji zróżnicowanych informacji handlowych stanowiących materiały zawierające treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe dotyczące Usługodawcy oraz Aplikacji, jak również dotyczące Partnerów i oferowanych przez nich Produktów,
 18. Administrator Danych Osobowych - Usługodawca,
 19. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 20. Polityka prywatności - dokument dostępny w Aplikacji, zawierający informacje dotyczące ochrony danych i prywatności Użytkowników, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Użytkowników, zasady przekazywania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Usługodawca jest właścicielem Aplikacji, a także usługodawcą usług świadczonych za jej pośrednictwem na rzecz Użytkowników.
 2. Aplikacja jest oprogramowaniem, które służyć ma umożliwieniu Użytkownikowi przystąpienia do Programów Lojalnościowych organizowanych przez Partnerów i uzyskiwania korzyści płynących z uczestnictwa w nich, przy czym dzięki Aplikacji Użytkownik może jednocześnie uczestniczyć w więcej niż jednym Programie Lojalnościowym, jak też nie potrzebuje posiadać osobnych materialnych kart potwierdzających uczestnictwo w Programie Lojalnościowym.
 3. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Aplikacji przez Użytkowników, a w szczególności zasady i sposób świadczenia za jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną. Regulamin udostępniany jest przed zarejestrowaniem się w Aplikacji. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest dobrowolna, jednak stanowi warunek korzystania z Aplikacji. Po zarejestrowaniu się w Aplikacji Użytkownik może zapoznać się z Regulaminem w każdej chwili po zalogowaniu się do Aplikacji.
 4. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu, zarejestrowania się w Aplikacji i założenia w niej Konta Indywidualnego Użytkownika następuje zawarcie przez Użytkownika z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może być rozwiązana, w tym wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym przez Użytkownika, na zasadach określonych w § 13 Regulaminu.
 5. Aplikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania w sklepie Google Play oraz App Store.
 6. Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika wymaga dostępu do Internetu.
 7. Korzystanie z Aplikacji, jak też przystępowanie do poszczególnych Programów Lojalnościowych, jest dobrowolne i nieodpłatne. Jednakże z uwagi na to, że Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych, to koszty transmisji danych wymaganych do pobrania i korzystania z Aplikacji Użytkownik pokrywa we własnym zakresie, na podstawie umowy zawartej z operatorem telekomunikacyjnym lub innym dostawcą usług internetowych. Użytkownik ponosi samodzielną odpowiedzialność za jakiekolwiek odpłatności z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnych do korzystania z Aplikacji. Z tego też powodu Usługodawca zaleca Użytkownikowi korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości transmitowanych danych.
 8. Regulaminy Programów Lojalnościowych dostępne są po zalogowaniu się w Aplikacji. Ich akceptacja jest dobrowolna, ale stanowi warunek przystąpienia do Programów Lojalnościowych.
 9. Usługodawca nie odpowiada za treść Programów Lojalnościowych, Regulaminów Programów Lojalnościowych, jakość Produktów sprzedawanych przez Partnerów, jak też za wywiązywanie się przez Partnerów z ustaleń Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyznawania Użytkownikom korzyści płynących z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą wyłącznie Partnerzy.
 10. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały, informacje oraz układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub Partnerów i podlegają ochronie prawnej.
 11. Z chwilą zarejestrowania się w Aplikacji Usługodawca udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w zakresie niezbędnym do korzystania z usług, o których mowa w § 7 Regulaminu, obejmującej prawo do zwielokrotniania Aplikacji wyłącznie w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne do pobierania Aplikacji na Urządzenie Mobilne, jej instalacji, uruchamiania, działania i przechowywania Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji w zakresie wykraczającym poza udzieloną Użytkownikowi licencję, a w szczególności nie jest uprawniony do dokonywania zmian w kodzie źródłowym Aplikacji, jej dekompilacji, dezasemblacji, korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych (sprzedaży, użyczanie, najem), żądania udostępnienia wersji instalacyjnych lub kodów źródłowych oprogramowania będącego podstawą funkcjonowania Aplikacji, ani też rozpowszechniania kodu źródłowego, elementów graficznych lub tekstowych zamieszczonych w Aplikacji, jak też do wykorzystywania kodu źródłowego do własnych potrzeb. Niedopuszczalne jest kopiowanie Aplikacji w innym celu niż korzystanie z usług, o których mowa w § 7 Regulaminu, tworzenie utworów zależnych w oparciu o Aplikację. Licencja nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji i jest nieprzenoszalna na osoby trzecie. Licencja zostaje udzielona na czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, co Strony rozumieć będą w ten sposób, że licencja udzielona jest na czas nieoznaczony, ale w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, na zasadach określonych w § 13 Regulaminu, jednocześnie rozwiązana zostanie również umowa licencji.
 12. Poprzez pobranie, zainstalowanie i zarejestrowanie się w Aplikacji Użytkownik nie nabywa prawa własności, ani żadnych innych praw do Aplikacji poza uprawnieniami wynikającymi z zawartej z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji oraz umowy licencji.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich osób korzystających z Urządzeń Mobilnych, które spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne:
  1. Urządzenie Mobilne powinno posiadać system operacyjny:
   1. dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu Google Play – Android w wersji 4.1 (API 16) (lub nowszej),
   2. dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu App Store – iOS w wersji 9.0 (lub nowszej),
  2. Urządzenie Mobilne powinno posiadać dostęp do Internetu,
  3. Urządzenie Mobilne powinno posiadać aparat fotograficzny.
 2. W celu skorzystania z opcjonalnych możliwości Aplikacji niezbędnym jest posiadanie funkcji GPS w Urządzeniu Mobilnym.

§ 4 ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI

Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi:

 1. założenia Konta Indywidualnego Użytkownika,
 2. dołączenia do Konta Indywidualnego Użytkownika zdjęcia profilowego,
 3. przechowywanie danych wprowadzonych przez Użytkownika,
 4. zapoznawania się z Regulaminami Programów Lojalnościowych organizowanych przez Partnerów,
 5. przystępowania do Programów Lojalnościowych organizowanych przez Partnera poprzez dodawanie do Konta Indywidualnego Użytkownika Kart Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym właściwych dla danych Programów Lojalnościowych, poprzedzone złożeniem przez Uczestnika oświadczenia woli o przystąpieniu do Programu Lojalnościowego i akceptacją Regulaminu Programu Lojalnościowego,
 6. wprowadzania i gromadzenia na Kartach Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Pieczątek przyznawanych przez Partnerów w sytuacjach wskazanych w Regulaminach Programów Lojalnościowych,
 7. weryfikowania liczby Pieczątek zgromadzonych na Kartach Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym,
 8. ustalania listy oraz lokalizacji Lokali, w których w ramach danego Programu Lojalnościowego za zakup Produktu otrzyma on Pieczątkę,
 9. jednoczesnego przystąpienia do nieograniczonej liczby Programów Lojalnościowych organizowanych przez Partnerów,
 10. otrzymywania od Usługodawcy informacji przesyłanych w formie Newsletter.

§ 5 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI

Usługodawca informuje o następujących szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji:

 1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazanej drogą elektroniczną,
 2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika,
 3. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania; e-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku,
 4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli,
 5. możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł) polegające na łamaniu zabezpieczeń, używane do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne,
 6. możliwość bycia narażonym na sniffing polegający na niedozwolonym podsłuchu na skutek wykorzystania sniffera - programu komputerowego,
 7. możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości,
 8. narażenie na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez Użytkownika,
 9. narażenie na naruszenie autorskich praw majątkowych poprzez nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie utworów, a także zdjęć profilowych bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego.

§ 6 REJESTRACJA W APLIKACJI

 1. Warunkiem skorzystania z Aplikacji jest, po jej ściągnięciu i uruchomieniu na Urządzeniu Mobilnym, zakończenie procedury rejestracyjnej w Aplikacji i założenie Konta Indywidualnego Użytkownika.
 2. Zarejestrować się w Aplikacji może wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Rejestracja w Aplikacji polega na:
  1. prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego poprzez podane następujących danych:
   1. nick, przy czym nie może być on wulgarny, ani obraźliwy,
   2. hasła,
   3. adresu e-mail,
  2. wykorzystaniu konta założonego wcześniej przez Użytkownika na portalu Facebook lub Google (w takim przypadku dane wykorzystywane do logowania się do tych serwisów będą danymi do logowania w Aplikacji), oraz potwierdzenie przez Użytkownika, że jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść, jak też wyraża zgodę na zautomatyzowane gromadzenie przez Usługodawcę informacji dotyczących sposobu korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, w tym informacji o logowaniu, aktywności, Lokalu, w którym Użytkownik zakupił Produkt i preferencjach Użytkownika, w celu ewentualnego przyszłego ich zautomatyzowanego przetwarzania (zautomatyzowanego profilowania) w przypadku zamówienia usługi Newsletter.
 4. Na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zakończenie procedury rejestracyjnej.
 5. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej w Aplikacji zostanie utworzone Konto Indywidualne Użytkownika, do którego Użytkownik będzie mógł się zalogować przy użyciu danych podanych przy rejestracji (ewentualnie danych do rejestracji na portalu Facebook lub Google), przy czym funkcję loginu pełnić będzie adres e-mail.
 6. Użytkownik uprawniony jest do edytowania swoich danych podanych podczas rejestracji w Aplikacji. Edycja danych możliwa jest za pośrednictwem Aplikacji.
 7. Usługodawca zaleca zachowanie przez Użytkownika w tajemnicy danych niezbędnych do logowania w Aplikacji.

§ 7 ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Usługodawca świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Po zarejestrowaniu się w Aplikacji Użytkownik będzie mógł uzupełnić Konto Indywidualne Użytkownika o następujące dane:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. datę urodzenia,
  4. płeć.
  Dane te Użytkownik może w każdej chwili usunąć. Wprowadzenie jak i usunięcie tych danych możliwe jest za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, Regulaminami Programów Lojalnościowych, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Usługodawcy.
 4. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz powstrzymania się od korzystania z niej w celu innym niż korzystanie z usług, o których mowa w § 4 Regulaminu,
  2. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługujących im praw,
  4. korzystać z Aplikacji i wszelkich informacji oraz materiałów udostępnionych za jej pośrednictwem jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem i wynikłe z tego skutki.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji wysyłając stosowną wiadomość na adres: legal@getstamper.com.
 7. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto Indywidualne Użytkownika.
 8. Konto Indywidualne Użytkownika może być wykorzystywane tylko przez Użytkownika, który je założył w Aplikacji. Niedozwolonym jest udostępniania przez Użytkownika Konta Indywidualnego Użytkownika innym osobom.
 9. Użytkownik może dodawać do Konta Indywidualnego Użytkownika nieograniczoną ilość Kart Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym organizowanym przez Partnerów.
 10. Każda Karta Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, z chwilą jej utworzenia, uzyskuje zindywidualizowany numer widoczny w Aplikacji.
 11. Karty Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym służą gromadzeniu przez Użytkownik Pieczątek przyznanych mu w ramach Programu Lojalnościowego, do którego Użytkownik przystąpił. Nabyte przez Uczestnika Pieczątki wprowadzane będą na Kartę Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w następujący sposób:
  1. w przypadku zakupu Produktu bezpośrednio w Lokalu – poprzez zeskanowanie przez Uczestnika przy użyciu Aplikacji udostępnionej mu przez personel Lokalu Karty Stacjonarnej, przy czym w przypadku nabycia przez Uczestnika większej liczby Pieczątek, Uczestnik uprawniony będzie do zeskanowania Karty Stacjonarnej w liczbie odpowiadającej liczbie otrzymanych Pieczątek,
  2. w przypadku zakupu Produktu w Lokalu za pośrednictwem urządzeń umożliwiających porozumiewanie się na odległość (telefon/internet) – poprzez zeskanowanie przez Uczestnika przy użyciu Aplikacji dostarczonej mu wraz z Produktem Karty Wysyłkowej, przy czym w przypadku nabycia przez Uczestnika większej liczby Pieczątek, Uczestnik powinien otrzymać Karty Wysyłkowe w liczbie odpowiadającej liczbie otrzymanych Pieczątek i niezbędnym będzie zeskanowanie każdej z nich (możliwym jest wyłącznie jednorazowe zeskanowanie Karty Wysyłkowej),
 12. Warunkiem wprowadzania Pieczątek na Kartę Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest wyrażenie zgody na dostęp Aplikacji do zainstalowanego w Urządzeniu Mobilnym aparatu fotograficznego. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Aplikacji. Bez dostępu Aplikacja do aparatu fotograficznego nie będzie technicznie możliwym wprowadzenie Pieczątki na Kartę Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 13. Użytkownik może zweryfikować liczbę Pieczątek na danej Karcie Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym po zalogowaniu się do Aplikacji.
 14. Zasady obowiązujące w poszczególnych Programach Lojalnościowych, a w szczególności warunki przyznawania korzyści z tytułu uczestnictwa w nich, określają samodzielnie Partnerzy w przygotowanych przez siebie Regulaminach Programów Lojalnościowych.
 15. W przypadku kiedy Aplikacja wymagać będzie aktualizacji, jej zainstalowanie na Urządzeniu Mobilnym przez Użytkownika będzie niezbędne do zapewnienia prawidłowego korzystania z Aplikacji. W przypadku, gdy Uczestnik na swoim Urządzeniu Mobilnym ustawi opcję automatycznej aktualizacji, najnowsza wersja Aplikacji zostanie pobrana samoczynnie na jego Urządzenie Mobilne po jej udostępnieniu. Jeśli Uczestnik nie korzysta z opcji automatycznej aktualizacji, w zależności od ustawień jego Urządzenia Mobilnego, zostanie mu wyświetlony komunikat o tym, że dostępna jest aktualizacja Aplikacji.

§ 8 ZDJĘCIE PROFILOWE

 1. Użytkownik może, wedle własnego uznania, w każdej chwili po zarejestrowaniu się w Aplikacji, za jej pośrednictwem, dołączyć do Konta Indywidualnego Użytkownika zdjęcie profilowe. Dołączenie zdjęcia profilowego jest dobrowolne i w każdej chwili może zostać przez Użytkownika usunięte. Brak umieszczenia w Aplikacji zdjęcia profilowego nie ma wpływu na możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w pozostałym zakresie.
 2. Warunkiem dopuszczalności dołączenia przez Użytkownika do Konta Indywidualnego Użytkownika zdjęcia profilowego jest posiadanie przez niego do tego stosownych uprawnień, w szczególności – w przypadku gdy jest to niezbędne – niezbędnym jest wcześniejsze uzyskanie przez Użytkownika stosownych praw i zgód osób uprawnionych na umieszczenie w Aplikacji zdjęcia profilowego.
 3. W trakcie dołączania zdjęcia profilowego do Konta Indywidualnego Użytkownika, przy użyciu Aplikacji, Użytkownik:
  1. potwierdzi, że jest uprawniony do umieszczenia w Aplikacji załączanego zdjęcia profilowego, w szczególności dysponuje stosownymi prawami własności intelektualnej,
  2. wyrazi zgodę na zawarcie z Usługodawcą umowy licencji niewyłącznej na warunkach określonych w Regulaminie,
  3. zezwoli na rozpowszechnianie przez Usługodawcę wizerunku Użytkownika poprzez prezentowanie, wyświetlanie, udostępnianie i przesyłanie zdjęcia profilowego do innych Użytkowników, co stanowi zezwolenie w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 roku – o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Użytkownik, z momentem dołączenia do Konta Indywidualnego Użytkownika zdjęcia profilowego, udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych, czasowo ograniczonej do okresu aktywności Konta Indywidualnego Użytkownika, uprawniającej Usługodawcę do korzystania ze zdjęcia profilowego zamieszczonego w Aplikacji, w całości i we fragmentach, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na poniższych:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia profilowego w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach i materiałach, a także w dowolnych formach przestrzennych,
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia profilowego w postaci cyfrowej w ramach systemów teleinformatycznych oraz w pamięci komputerów i podobnych urządzeń bez jednoczesnego tworzenia nośnika materialnego,
  3. wprowadzanie zdjęcia profilowego do obrotu, nieodpłatne przekazywanie, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy zdjęcia profilowego, w tym również przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
  4. rozpowszechnianie zdjęcia profilowego w sposób inny niż określony w lit. c) powyżej, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie wszelkimi technikami, w tym także w ramach telewizji internetowej, indywidualne przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii stacjonarnej, mobilnej (komórkowej i satelitarnej) i innych sieciach komunikacji elektronicznej i teleinformatycznej,
  5. korzystanie ze zdjęcia profilowego poprzez dowolną jego zmianę, a także włącznie w całości lub w część do innych utworów, w tym utworów plastycznych i audiowizualnych,
  6. korzystanie ze zdjęcia profilowego poprzez wykorzystanie go na stronach internetowych,
  przy czym, licencja ta udzielona jest na czas nieoznaczony, a Usługodawca jest uprawniony do upoważnienia innej osoby do korzystania ze zdjęcia profilowego zamieszczonego przez Użytkownika w zakresie uzyskanej licencji (prawo do udzielenia sublicencji).
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że licencja, o której mowa w ustępie powyżej, upoważnia Usługodawcę do korzystania z załączonego przez niego do Konta Indywidualnego Użytkownika zdjęcia profilowego w zakresie jego przechowywania, kopiowania i udostępniania go innym podmiotom (Partnerom).
 6. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z licencji, o której mowa w powyżej, usuwając z Aplikacji zdjęcia profilowe.
 7. Niedopuszczalnym jest dołączanie przez Użytkownika zdjęcia profilowego, które:
  1. narusza powszechnie obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne,
  2. narusza prawa lub dobra osoby trzeciej, w tym również na skutek podszywania się pod osobę trzecią,
  3. jest niecenzuralne, a w szczególności wulgarne lub zawiera treść erotyczną,
  4. stanowi rodzaj agitacji, w tym politycznej lub religijnej, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takiego poglądy,
  5. zawiera treści dyskryminujące,
  6. zawiera treści nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd,
  7. nieodpowiednie formy.
 8. W przypadku pozyskania przez Usługodawcę informacji o umieszczeniu przez Użytkownika zdjęcia profilowego sprzecznego z Regulaminem, Usługodawca uprawniony będzie do usunięcia takiego zdjęcia.

§ 9 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji, mogą być zgłaszane przez Użytkownika:
  1. listownie pod adresem korespondencji: Semble8 LTD z siedzibą w Londynie, 86-90 Paul Street, Londyn, Anglia, EC2A 4NE,
  2. drogą elektroniczną pod adresem: legal@getstamper.com
 2. Zaleca się podanie w treści reklamacji:
  1. loginu podanego przy rejestracji w Aplikacji,
  2. danych identyfikujących Urządzenie Mobilne, w szczególności nazwy oraz modelu,
  3. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  4. żądania Użytkownika,
  5. danych kontaktowych składającego reklamację,
  co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed ustosunkowaniem się do reklamacji zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 4. W przypadku, gdy zgłaszający reklamacje nie zastrzeże tego odmiennie, odpowiedź na reklamację zostaną udzielona w tej samej formie w jakiej została złożona.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca będzie pozyskiwał jego następujące dane osobowe w następujący sposób:
  1. z chwilą zakończenia procedury rejestracyjnej w Aplikacji Usługodawca pozyska jego dane osobowe podane przy rejestracji w Aplikacji, tj. podane w trakcie wypełniania Formularza Rejestracyjnego lub wykorzystywane do logowania się na portalu Facebook lub Google,
  2. z chwilą uzupełnienia w Aplikacji Konta Indywidualnego Użytkownika o imię, nazwisko, datę urodzenia lub płeć Użytkownika Usługodawca pozyska te dane osobowe,
  3. z chwilą zakończenia procedury edycji danych zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkownika Usługodawca pozyska nowowprowadzone dane osobowe,
  4. w trakcie korzystania przez Użytkownika z Aplikacji Usługodawca w sposób zautomatyzowany pozyskiwać będzie informacje o logowaniu, aktywności, Lokalu, w którym Użytkownik zakupił Produkt i preferencjach Użytkownika,
  wszystkie wyżej wymienione dane osobowe Użytkownika zwane dalej będą: „Danymi Osobowymi”.
 2. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych, o których mowa w ust. 1 lit a) powyżej, jak też ich ewentualna edycja, a także wyrażenie zgody na zautomatyzowane gromadzenie przez Usługodawcę informacji o logowaniu, aktywności, Lokalu, w którym Użytkownik zakupił Produkt i preferencjach Użytkownika, jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Aplikacji i świadczenia za jej pośrednictwem przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych, o których mowa w ust. 1 lit b), jak też ich ewentualna edycja jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.
 3. Administratorem Danych Osobowych będzie Usługodawca, tj. Semble8 LTD z siedzibą w Londynie, 86-90 Paul Street, Londyn, Anglia, EC2A 4NE, wpisana do rejestru Companies House pod numerem 11391700.
 4. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być:
  1. upoważnieni do tego pracownicy i współpracownicy Usługodawcy, którym Dane Osobowe będą ujawnione po to, aby mogli oni wykonać swoje obowiązki,
  2. Partnerzy oraz ich pracownicy i współpracownicy, przy czym im przekazywany będzie wyłącznie nick podany przez Użytkownika, a także zindywidualizowany numer Karty Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym nadany Użytkownikowi w związku z przystąpieniem do Programu Lojalnościowego danego Partnera,
  3. podmioty świadczące usługi na rzecz Usługodawcy, w szczególności usługi IT, księgowe, pocztowe, kurierskie, doradcze, konsultingowe, analityczne, reklamowe, prawne,
  4. właściwe organy władzy publicznej, w tym Policja, izba celna oraz organy ścigania, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 5. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pisemnie (na adres wskazany w ustępie 3 powyżej) lub elektronicznie na adres: legal@getstamper.com.
 6. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w następujących celach i na podstawach prawnych:
  1. w celu i w zakresie niezbędnym do organizacji i funkcjonowania Aplikacji, w szczególności w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, a także rozpatrywania reklamacji i udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika dotyczące Aplikacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO),
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będące realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Usługodawcy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
  3. w celu marketingu bezpośredniego własnych usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody (w szczególności poprzez zamówienie usługi Newsletter), na zasadach określonych w § 11 Regulaminu – także w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zróżnicowanych informacji handlowych stanowiących materiały zawierające treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe dotyczące Usługodawcy oraz Aplikacji, jak również dotyczące Partnerów i oferowanych przez nich Produktów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO),
  4. w celu monitorowania prawidłowości i bezpieczeństwa działania Aplikacji, a także zapewnienia jej Użytkownikom wsparcia technicznego i serwisowego, w tym informowania o awariach i zagrożeniach związanych z działaniem Aplikacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b lub f) RODO),
  5. w celach statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika, optymalizacji procesów usług, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, analizy finansowej Usługodawcy, będące realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  6. w celu przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  7. w celu poznania potrzeb i preferencji Użytkownika oraz utworzenia jego profilu w zakresie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy polegającego na przekazywaniu Użytkownikowi informacji o ofertach dostosowanych do jego potrzeb, w przypadku zamówienia usługi Newsletter, jeśli Użytkownik wyrazi na to odpowiednią zgodę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pomimo zautomatyzowanego pozyskiwania przez Usługodawcę informacji o jego logowaniu w Aplikacji, aktywności w niej, Lokalu, w którym zakupił Produkt i preferencjach Użytkownika, dane te oraz pozostałe Dane Osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu) przez Usługodawcę, chyba że zamówi on, na zasadach określonych w § 11 Regulaminu, usługę Newsletter. W przypadku zamówienia przez Użytkownika usługi Newsletter Dane Osobowe Użytkownika, w tym informacji o jego logowaniu w Aplikacji, aktywności w niej, Lokalu, w którym zakupił Produkt i preferencjach Użytkownika, poddawane będą zautomatyzowanemu profilowaniu przez Usługodawcę w celu dostosowania tej usługi do preferencji i zainteresowań Użytkownika, tzn. w oparciu o Dane Osobowe Użytkownika w sposób zautomatyzowany podejmowane będą przez Usługodawcę decyzje w celu przygotowania i wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zindywidualizowanych informacji handlowych stanowiących materiały zawierające treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe dotyczące Usługodawcy oraz Aplikacji, jak również dotyczące Partnerów i oferowanych przez nich Produktów. Profilowanie Danych Osobowych przez Usługodawcę będzie sprowadzało się do tworzenia przez Usługodawcę grup profili Użytkowników w oparciu o kryterium rodzaju zakupionego Produktu, co pozwoli na zaproponowanie przez Usługodawcę skorzystania przez Użytkownika z innych ofert handlowych analogicznych rodzajów Produktów. Na skutek profilowania dokonywanego przez Usługodawcę do Użytkownika nie będą wysyłane informacje handlowe, które w ocenie Usługodawcy, są nieadekwatne do zainteresowań Użytkownika.
 8. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Dane Osobowe z zachowaniem wymogów RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Administrator Danych Osobowych zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 10. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. obowiązywania zawartej przez Usługodawcę z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a po jej zakończeniu przez okres 6 lat od końca roku, w którym doszło do zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  3. w przypadku przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego – przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych, do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej,
  4. w celu monitorowania prawidłowości i bezpieczeństwa działania Aplikacji – przez czas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji,
  5. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zgoda została udzielona,
  6. w celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Usługodawca zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,
  7. g) w celu gromadzenia danych o sposobie korzystania przez Użytkownika z Aplikacji – przez czas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji,
  nie dłużej niż przez okres 6 lat od końca roku, w którym doszło do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 11. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu (wglądu i uzyskania kopii) do swoich Danych Osobowych,
  2. sprostowania (poprawienia) Danych Osobowych,
  3. uzupełnienia Danych Osobowych,
  4. usunięcia Danych Osobowych, w przypadkach wskazanych w RODO (w szczególności, gdy Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ich przetwarzanie byłoby niezgodne z prawem, Użytkownik cofnie zgodę na ich przetwarzanie, a odpadnie podstawa do ich przetwarzania, o ile ich przetwarzanie nie będzie niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Usługodawcę),
  5. ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych w przypadkach wskazanych w RODO (w szczególności gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Użytkownik sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, Usługodawca nie potrzebuje już Danych Osobowych, ale są one potrzebne Użytkownikowi, bądź Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych),
  6. przenoszenia Danych osobowych,
  7. a nadto przysługuje mu prawo do:
  8. wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wskazanych w RODO, wobec przetwarzania Danych Osobowych (dotyczy to przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania),
  9. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie jego zgody,
  10. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadkach wskazanych w RODO,
  11. w zakresie dotyczącym profilowania Danych Osobowych – uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Usługodawcy, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji wydanej na podstawie profilowania przez Usługodawcę,
  przy czym z praw tych Użytkownik będzie korzystał w formie wskazanej w ustępie 5 powyżej.

§ 11 NEWSLETTER

 1. W trakcie rejestracji w Aplikacji, jak również w każdym późniejszym czasie, Użytkownik może również zamówić usługę Newsletter (dokonać subskrypcji Newsletter).
 2. Usługa Newsletter świadczona jest przez Usługodawcę drogą elektroniczną i polega na przesyłaniu przez Usługodawcę w różnych terminach na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika podany przez niego przy rejestracji, względnie później edytowany, zróżnicowanych informacji handlowych stanowiących materiały zawierające treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe dotyczące Usługodawcy oraz Aplikacji, jak również dotyczące Partnerów i oferowanych przez nich Produktów.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zamówienie usługi Newsletter (dokonanie subskrypcji Newsletter) spowoduje dodanie jego adres e-mail do listy e-mailingowej dostępnej Usługodawcy. Adres e-mail Użytkownika będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi wiadomości e-mail w ramach usługi Newsletter i przez czas jej trwania. Podanie przy rejestracji adresu e-mail przez Użytkownika jest zatem niezbędne do realizacji przez Usługodawcę usługi Newsletter. Usługodawca nie będzie udostępniał Partnerom adresu e-mail podanego przez Użytkownika.
 4. Zamówienie przez Użytkownika usługi Newsletter (dokonanie subskrypcji Newsletter) wymaga łącznie:
  1. uprzedniego lub równoczesnego zaakceptowania Regulaminu,
  2. wyrażenia zgody na:
   1. przetwarzanie przez Usługodawcę Danych Osobowych Użytkownika dla celów związanych ze świadczeniem usługi Newsletter, a w szczególności na poddawanie przez Usługodawcę zautomatyzowanemu profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu) Danych Osobowych Użytkownika, tzn. na podejmowanie w oparciu o zgromadzone przez Usługodawcę Dane Osobowe Użytkownika, w tym dane o jego logowaniu w Aplikacji, aktywności w niej, Lokalu, w którym zakupił Produkt i preferencjach Użytkownika, zautomatyzowanej decyzji w celu przygotowania i przesłania dla niego zindywidualizowanej oferty handlowej, co stanowi zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 22 ust. 2 lit c) RODO,
   2. wyrażenia zgody na otrzymywanie na podany przy rejestracji adres e-mail, względnie później edytowany, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zróżnicowanych informacji handlowych stanowiących materiały zawierające treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe dotyczące Usługodawcy oraz Aplikacji, jak również dotyczące Partnerów i oferowanych przez nich Produktów, co stanowi zgodę, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektronicznych,
   3. wyrażenie zgody na używanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, co stanowi zgodę, o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne,
   które to zgody Użytkownik wyrazi przy użyciu Aplikacji klikając na przycisk „Tak” w odpowiedzi na zapytanie, czy Użytkownik chce zapisać się na Newsletter,
  3. naciśnięcia (kliknięcia) na przycisk „POTWIERDZAM”, zamieszczony w przesłanej przez Usługodawcę, na podany przy rejestracji adres e-mail Użytkownika, wiadomości elektronicznej o tytule: „Potwierdź subskrypcję w Stamper Newsletter”, potwierdzając w ten sposób prawidłowość adresu e-mail oraz zamówienie usługi Newsletter (subskrypcję Newsletter),
 5. Czynności, o których mowa w ustępie 4 pkt a)-b) powyżej, Użytkownik wykonuje przy użyciu Aplikacji, zaś czynność, o której mowa w ustępie 4 pkt c) powyżej, przy użyciu poczty elektronicznej. Po ich wykonaniu Użytkownik otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie dodania jego adresu e-mail do listy e-mailingowej dostępnej Usługodawcy oraz aktywacji usługi Newsletter (aktywacji subskrypcji).
 6. Z chwilą zamówienia usługi Newsletter (dokonania subskrypcji Newsletter), tzn. wykonania wszystkich czynności, o których mowa w ustępie 4 powyżej, między Usługodawcą a Użytkownikiem zawarta zostanie umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i może być rozwiązana, w tym wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym przez Użytkownika, na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. W związku z zamówieniem usługi Newsletter (subskrypcją Newsletter) Usługodawca będzie przetwarzał Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi.
 8. Po zamówieniu usługi Newsletter (dokonaniu subskrypcji Newsletter) Użytkownik będzie otrzymywał od Usługodawcy, na podany przez niego przy rejestracji adres e-mail, względnie później edytowany, zróżnicowane informacje handlowe stanowiące materiały zawierające treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe dotyczące Usługodawcy oraz Aplikacji, jak również dotyczące Partnerów i oferowanych przez nich Produktów.
 9. Choć wszystkie wiadomości w ramach usługi Newsletter będą wysyłane przez Usługodawcę, to część z nich może stanowić przesłanie dalej do Użytkownika wiadomości przygotowanej w całości przez Partnerów.
 10. Skorzystanie przez Użytkownika z usługi Newsletter jest nieodpłatne. Użytkownik musi ponieść jednak we własnym zakresie koszty wynikające z korzystania przez niego ze środków porozumiewania się na odległość, w szczególności koszty dostępu do Internetu.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, tj. od dnia wykonania wszystkich czynności, o których mowa w ustępie 4 powyżej. W celu wykonania tego uprawnienia Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego (pisemnie lub drogą elektroniczną) z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wskazanych w Regulaminie, w szczególności może posłużyć się formularzem, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu (wzór ten dostępny jest również pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1, przy czym do jego otworzenia wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF). Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Pouczenie o prawie do odstąpienia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 12. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter, cofając (odwołując) zgody, o których mowa w ustępie 4 pkt b) powyżej. W tym celu Użytkownik dokona odpowiednich modyfikacji w Aplikacji albo kliknie (naciśnie) w odpowiedni link przesyłany na końcu każdej wiadomości otrzymanej w ramach usługi Newsletter. Rezygnacja z usług Newsletter oznacza wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 13. Zamówienie przez Użytkownika z usługi Newsletter (dokonanie subskrypcji Newsletter) jest dobrowolne. Brak zamówienia usługi Newsletter, jak też rezygnacja z usługi Newsletter, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Aplikacji w pozostałym zakresie, a w szczególności nie wpływa na świadczenie za jej pośrednictwem pozostałych usług.

§ 12 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą Użytkownika jakość i wydajność Aplikacji.
 2. W działaniu Aplikacji mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji Aplikacji lub systemów obsługujących. O planowanej przerwie w działaniu Aplikacji Usługodawca będzie informować poprzez zamieszczenie w Aplikacji odpowiedniej informacji.
 3. Świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad Urządzenia Mobilnego, czy też awarii sieci telekomunikacyjnych, jak również w przypadku niewydolności serwerów, które są wykorzystywane do obsługi Aplikacji.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne istniejące w Urządzeniu Mobilnym należącym do Użytkownika, jak też za jakość usług transmisji danych, które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym, które nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami siły wyższej. Siła wyższa rozumiana jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia przez Strony w chwili zawarcia umowy, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, niepokoje społeczne, działania wojenne, ataki terrorystyczne, akty władzy państwowej itp., które w części lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań ciążących na Usługodawcy, w tym świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji.

§ 13 ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, tj. zaakceptowania Regulaminu, zarejestrowania się w Aplikacji i założenia w niej Konta Indywidualnego Użytkownika. W celu wykonania tego uprawnienia Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego (pisemnie lub drogą elektroniczną) z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wskazanych w Regulaminie, w szczególności może posłużyć się formularzem, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu (wzór ten dostępny jest również pod adresem URL: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1, przy czym do jego otworzenia wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF). Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Pouczenie o prawie do odstąpienia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Użytkownik może również w każdej chwili zakończyć korzystanie z Aplikacji, wysyłając do Usługodawcy, na adres e-mail: support@getstamper.com prośbę o usunięcie Konta Indywidualnego Uczestnika z Aplikacji, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, jak też zakończenie korzystania z Aplikacji w sposób wskazany w ustępie 2 powyżej, jest równoznaczne z rezygnacją ze wszystkich Programów Lojalnościowych, do których Użytkownik za pośrednictwem Aplikacji przystąpił, jak też z rezygnacją z usługi Newsletter.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, jak też zakończenia korzystania z Aplikacji w sposób wskazany w ustępie 2 powyżej, wszelkie dane zgromadzone na Koncie Indywidualnym Użytkownika zostaną usunięte, a w szczególności usunięte zostaną Karty Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym oraz zgromadzone na nich Pieczątki, przez co Użytkownik nie będzie uprawniony do skorzystania z korzyści płynących z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 5. Zakończenie korzystania z Aplikacji nie wiąże się z poniesieniem jakichkolwiek kosztów przez Uczestnika.
 6. Uczestnik może w każdej chwili odinstalować Aplikację ze swojego Urządzenia Mobilnego, jednakże nie będzie to równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji. Użytkownik będzie mógł ponownie zainstalować Aplikację na tym samym lub innym Urządzeniu Mobilnym i w dalszym ciągu korzystać z Aplikacji.

§ 14 ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin albo wydać nowy Regulamin z ważnych powodów takich jak:
  1. zmiana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego zmiany,
  2. zmiana w wykładni przepisów prawa przez sądy lub organy władzy publicznej mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego zmiany,
  3. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkujące koniecznością jego zmiany,
  4. wprowadzenie nowych zasad korzystania z Aplikacji,
  5. wprowadzenie nowych funkcjonalności w Aplikacji, a w szczególności rozszerzenie zakresu usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji,
  6. brak możliwości świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji na dotychczasowych warunkach,
  7. zapobieganie naruszeniom prawa, naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom,
  8. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych treści Regulaminu,
  9. zmiana danych Usługodawcy.
 2. O zmianie Regulaminu lub wydaniu nowego Regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkownika wysyłając zmieniony (z wyszczególnieniem zmian) lub nowy Regulamin za pośrednictwem Aplikacji / poczty e-mail (na adres podany przy rejestracji przez Użytkownika) z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, chyba że przepisy prawa wymagać będą wcześniejszego wejścia w życie. W powiadomieniu wskazana będzie data wejścia w życie zmian Regulaminu lub nowego Regulaminu.
 3. Warunkiem kontynuowania korzystania z Aplikacji będzie zaakceptowanie zmian Regulaminu lub nowego Regulaminu przez Uczestnika poprzez zaznaczenie stosownej opcji w Aplikacji / kliknięcie we właściwy link podany we wiadomości e-mail. W przypadku, gdyby Użytkownik nie chciał zaakceptować zmian Regulaminu lub nowego Regulaminu może on zakończyć korzystanie z Aplikacji w sposób wskazany w § 13 ust. 2 Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu lub wydanie nowego Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestnika przed ich wejściem w życie.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWY

 1. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z Regulaminu, w tym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, jak też umowy o świadczenie usługi Newsletter, a także dla rozstrzygania wszelkich ewentualnych powstałych na tym tle sporów, jest prawo brytyjskie.
 2. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, jak też umowy o świadczenie usługi Newsletter będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

zawartej poza lokalem

(zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić zarówno od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, jak też od umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter, ale nie odwrotnie.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia każdej z tych umów, tj. odpowiednio od dnia założenia Konta Indywidualnego Użytkownika oraz od dnia zamówienia usługi Newsletter.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Semble8 LTD z siedzibą w Londynie (adres: 86-90 Paul Street, Londyn, Anglia, EC2A 4NE, adres e-mail: office@semble8.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Programie, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- adresat:

Semble8 LTD z siedzibą w Londynie,
86-90 Paul Street, Londyn, Anglia, EC2A 4NE,
adres e-mail: office@semble8.com

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji / umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter (*)
Data zawarcia umowy ______________
Imię i nazwisko konsumenta (-ów) __________________________________
Adres konsumenta (-ów) _________________________________________
Podpis konsumenta (-ów) _______________________________________
Data ______________________

(*) niepotrzebne skreślić