POLITYKA PRYWATNOŚCI – APLIKACJI STAMPER

CZEGO DOTYCZY NINIEJSZY DOKUMENT?

Niniejszy dokument określa politykę prywatności Aplikacji Stamper (dalej: „Polityka Prywatności”). Ma on charakter jedynie informacyjny i ma na celu poinformowanie Użytkowników o tym, jakie – w związku z korzystaniem przez nich z Aplikacji – Dane Osobowe są o nich zbierane, w jaki sposób dane te są wykorzystywane oraz chronione, jak też jakie uprawnienia przysługują Użytkownikowi, którego Dane Osobowe dotyczą.

Polityka Prywatności zmierza do zapewnienia ochrony Danych Osobowych i prywatności Użytkowników poprzez uregulowanie zasad przetwarzania przez Semble8 Limited z siedzibą w Londynie (86-90 Paul Street, Londyn, Anglia, EC2A 4NE, wpisana do rejestru Companies House pod numerem 11391700) Danych Osobowych Użytkowników, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie Danych Osobowych oraz zasad przekazywania Użytkownikom informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektronicznych, a także zasad używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne.

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie Regulaminu Aplikacji Mobilnej Stamper, dostępnego w Aplikacji. Wszelkie pojęcia występującej w niniejszym dokumencie należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Aplikacji Mobilnej Stamper. W szczególności Dane Osobowe, o których mowa w niniejszym dokumencie rozumieć należy zgodnie z Regulaminem Aplikacji Mobilnej Stamper, a zatem jako:

 1. dane osobowe podane przy rejestracji w Aplikacji, tj. podane w trakcie wypełniania Formularza Rejestracyjnego lub wykorzystywane do logowania na portalu Facebook lub Google, tj. nick, hasło oraz adres e-mail,
 2. dane osobowe, podane fakultatywnie w trakcie korzystania z Aplikacji poprzez uzupełnienie Konta Indywidualnego Użytkownika, tj. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz płeć,
 3. dane osobowe edytowane przez Użytkownika w Aplikacji,
 4. informacje o logowaniu Użytkownika, jego aktywności w Aplikacji, Lokalu, w którym Użytkownik zakupił Produkt i preferencjach Użytkownika.

wszystkie wyżej wymienione dane osobowe Użytkownika zwane dalej będą: „Danymi Osobowymi”.

Określona niniejszym dokumentem Polityka Prywatności ma charakter jedynie uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store oraz Apple App Store.

Niniejszy dokument dostępny jest w Aplikacji.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności a udzielonymi przez danego Użytkownika zgodami niezależnie od postanowień Polityki Prywatności, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności a treścią klauzuli informacyjnej przekazanej przez Administratora, pierwszeństwo będzie mieć informacja, przekazana mu w ramach wspominanej klauzuli informacyjnej.

Zalecana jest uważna lektura niniejszego dokumentu.

DO KOGO MA ZASTOSOWANIE NINIEJSZY DOKUMENT?

Określona niniejszym dokumentem Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników, którzy zainstalowali na swoich Urządzeniach Mobilnych Aplikację.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Danych Osobowych (dalej: „Administrator”), zbieranych od Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji, jest Semble8 LTD z siedzibą w Londynie (86-90 Paul Street, Londyn, Anglia, EC2A 4NE, wpisana do rejestru Companies House pod numerem 11391700), który jest właścicielem Aplikacji.

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: legal@getstamper.com lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

Administrator przywiązuje ogromną wagę do ochrony Danych Osobowych Użytkowników i poszanowania prywatności Użytkowników stąd będzie on podejmować wszelkie niezbędne czynności, aby postępować zgodnie z ustaloną przez siebie Polityką Prywatności.

Administrator zobowiązuje się chronić i szanować Dane Osobowe Użytkowników i ich prywatność.

W JAKI SPOSÓB I JAKIE DANE OSOBOWE POZYSKUJE ADMINISTRATOR?

W związku z korzystaniem z Aplikacji niektóre Dane Osobowe są zbierane od Użytkownika, a niektóre są przez niego przekazywane Administratorowi.

Z chwilą zakończenia procedury rejestracyjnej w Aplikacji Administrator pozyskuje podane przez Użytkownika Dane Osobowe, tj. nick, hasło oraz adres e-mail, które zostały podane w trakcie wypełniania Formularza Rejestracyjnego lub wykorzystywane do logowania się na portalu Facebook lub Google.

Podanie tych Danych Osobowych przez Użytkownika, jak też wybór sposobu rejestracji w Aplikacji, tj. wypełnienie Formularza Rejestracyjnego lub wykorzystanie uprzednio założonego konta na portalu Facebook lub Google, są dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Aplikacji.

Po zarejestrowaniu się w Aplikacji Użytkownik może uzupełnić założone Konto Indywidualne Użytkownika wprowadzając do Aplikacji swoje dodatkowe Dane Osobowe, tj. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz płeć. Z chwilą wprowadzenia ich do Aplikacji pozyska je Administrator. Podanie tych Danych Osobowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do korzystania z Aplikacji. Użytkownik może w każdej chwili je usunąć z Aplikacji i nie będzie to miało żadnego wpływu na możliwość korzystania z Aplikacji.

Użytkownik może w każdej chwili edytować podane przez siebie Dane Osobowe w Aplikacji. Z chwilą zakończenia przez Użytkownika procedury edycji jego Danych Osobowych Administrator pozyska nowowprowadzone Dane Osobowe Użytkownika.

Administrator pozyska Dane Osobowe Użytkownika, jeśli wcześniej nie były one mu przez niego podane, również w przypadku kiedy ten zwróci się do niego z reklamacją, czy pytaniem, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail Administratora. Treść takiej wiadomości, jak również podany przez Użytkownika zakres Danych Osobowych jest dobrowolny i zależy wyłącznie od uznania Użytkownika.

Ponadto, w trakcie korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, Administrator zbiera w sposób zautomatyzowany informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, w tym informacje o logowaniu Użytkownika w Aplikacji, jego aktywności, Lokalu, w którym Użytkownik zakupił Produkt i preferencjach Użytkownika, w celu ewentualnego przyszłego ich zautomatyzowanego przetwarzania (zautomatyzowanego profilowania) w przypadku zamówienia usługi Newsletter. Zbieranie przez Administratora tych Danych Osobowych, wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika przy rejestracji w Aplikacji, przy czym zgoda ta, choć dobrowolna, to jest niezbędna do korzystania z Aplikacji.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Pozyskane przez Administratora Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach i na podstawach prawnych:

 1. w celu i w zakresie niezbędnym do organizacji i funkcjonowania Aplikacji, w szczególności w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, a także rozpatrywania reklamacji i udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika dotyczące Aplikacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO),
 2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będące realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
 3. w celu marketingu bezpośredniego własnych usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody (w szczególności poprzez zamówienie usługi Newsletter), na zasadach określonych w § 11 Regulaminu Aplikacji Mobilnej Stamper – także w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zróżnicowanych informacji handlowych stanowiących materiały zawierające treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe dotyczące Administratora oraz Aplikacji, jak również dotyczące Partnerów i oferowanych przez nich Produktów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO),
 4. w celu monitorowania prawidłowości i bezpieczeństwa działania Aplikacji, a także zapewnienia jej Użytkownikom wsparcia technicznego i serwisowego, w tym informowania o awariach i zagrożeniach związanych z działaniem Aplikacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b lub f) RODO),
 5. w celach statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika, optymalizacji procesów usług, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, analizy finansowej Administratora, będące realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 6. w celu przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) RODO),
 7. w celu poznania potrzeb i preferencji Użytkownika oraz utworzenia jego profilu w zakresie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na przekazywaniu Użytkownikowi informacji o ofertach dostosowanych do jego potrzeb w przypadku zamówienia usługi Newsletter, jeśli Użytkownik wyrazi na to odpowiednią zgodę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO).

CZY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA DOCHODZI DO ZAUTOMATYZOWANEGO PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH, W TYM DO PROFILOWANIA?

Profilowanie to sposób przetwarzania danych osobowy charakteryzujący się automatyzmem. Polega on m.in. na wykorzystaniu zgromadzonych danych osobowych do analizy lub prognozy m.in. osobistych preferencji, czy zainteresowań i tworzeniu w ten sposób profilu klienta. Stosowanie procesu profilowania umożliwia bardziej szczegółową personalizację reklam i treści prezentowanych Użytkownikowi, tzn. dopasowanie ich do Użytkowników.

W takim wypadku w procesie przetwarzania danych osobowych podejmowane są decyzje w sposób zautomatyzowany. Decyzje te są podejmowane w oparciu o zautomatyzowaną ocenę zgromadzonych danych osobowych, w szczególności w oparciu o analizę osobistych preferencji.

Administrator, pomimo zautomatyzowanego pozyskiwania informacji o logowaniu Użytkownika w Aplikacji, aktywności w niej, Lokalu, w którym Użytkownik zakupił Produkt i preferencjach Użytkownika, nie będzie poddawał tych danych oraz pozostałych Danych Osobowych zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, chyba że Użytkownik zamówi, na zasadach określonych w § 11 Regulaminu, usługę Newsletter.

W przypadku zamówienia przez Użytkownika usługi Newsletter, wówczas Dane Osobowe Użytkownika, w tym informacji o sposobie korzystania przez niego z Aplikacji, a w szczególności informacje o jego logowaniu w Aplikacji, aktywności w niej, Lokalu, w którym zakupił Produkt i preferencjach Użytkownika poddawane będą zautomatyzowanemu profilowaniu przez Administratora w celu dostosowania tej usługi do preferencji i zainteresowań Użytkownika, tzn. w oparciu o Dane Osobowe Użytkownika w sposób zautomatyzowany podejmowane będą przez Administratora decyzje w celu przygotowania i wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zindywidualizowanych informacji handlowych stanowiących materiały zawierające treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe dotyczące Administratora oraz Aplikacji, jak również dotyczące Partnerów i oferowanych przez nich Produktów.

Profilowanie Danych Osobowych przez Administratora będzie sprowadzało się do tworzenia przez Administratora grup profili Użytkowników w oparciu o kryterium rodzaju zakupionego Produktu, co pozwoli na zaproponowanie przez Administratora skorzystania przez Użytkownika z innych ofert handlowych analogicznych rodzajów Produktów.

Na skutek profilowania dokonywanego przez Administratora do Użytkownika nie będą wysyłane informacje handlowe, które w ocenie Administratora, są nieadekwatne do zainteresowań Użytkownika.

Jeśli Użytkownik nie będzie zgadzał się z dokonaną przez Administratora, na podstawie profilowania, oceną jego zainteresowań i preferencji, może skontaktować się w tej sprawie z Administratorem na wyżej wskazany adres kontaktowy. W takim wypadku niezbędnym jest podanie informacji, które jego zdaniem uzasadniają fakt, że ocena Administratora jest nietrafna.

Powyżej opisane podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie odbywać się będzie na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika przy okazji zamawiania usługi Newsletter.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter, w konsekwencji czego jego Dane Osobowe nie będą już podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

W JAKI SPOSÓB ADMINISTRATOR CHRONI DANE OSOBOWE?

Administrator przetwarzać będzie Dane Osobowe z zachowaniem wymogów RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator zapewni stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania Danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Ponadto Administrator dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, a w szczególności zapewni, że zebrane przez niego Dane Osobowe są:

 1. przetwarzane rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników,
 2. przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. przetwarzane wyłącznie w miejscach, w których zastosowano środki gwarantujące zabezpieczenie Danych Osobowych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich,
 4. przetwarzane wyłącznie z wykorzystaniem odpowiednio zabezpieczonych narzędzi pracy – sprzętu elektronicznego (komputera, telefonu, tabletu), serwera, głównego systemu operacyjnego, skrzynki mailowej oraz innych urządzeń,
 5. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 6. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 7. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Użytkownika, którego dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 8. nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.

W tym celu Administrator wdroży i będzie udoskonalać procedury wewnętrzne.

Administrator podejmie również wszelkie niezbędne działania, by jego pracownicy, osoby z nim współpracujące oraz Partnerzy i ich pracownicy oraz osoby współpracujące z nimi dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy dochodzi do przetwarzania Danych Osobowych na zlecenie Administratora.

KOMU MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach Administrator może przekazać Dane Osobowe Użytkownika osobom trzecim. Katalog odbiorców Danych Osobowych wynika przede wszystkim z zakresu usług, z których korzysta Administrator.

Odbiorcami Danych osobowych mogą być:

 1. upoważnieni do tego pracownicy i współpracownicy Administratora, którym Dane Osobowe będą ujawnione po to, aby mogli oni wykonać swoje obowiązki,
 2. Partnerzy oraz ich pracownicy i współpracownicy,
 3. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi IT, księgowe, pocztowe, kurierskie, doradcze, konsultingowe, analityczne, reklamowe, prawne.

Ponadto, Dane Osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, w tym Policji, izbie celnej, organom ścigania, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

CZY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Administrator nie przewiduje, aby Dane Osobowe były przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PRZEZ JAKI OKRES DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE?

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres:

 1. obowiązywania zawartej przez Administratora z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a po jej zakończeniu przez okres 6 lat od końca roku, w którym doszło do zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
 3. w przypadku przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego – przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych, do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej,
 4. w celu monitorowania prawidłowości i bezpieczeństwa działania Aplikacji – przez czas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji,
 5. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zgoda została udzielona,
 6. w celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,
 7. w celu gromadzenia danych o sposobie korzystania przez Użytkownika z Aplikacji – przez czas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji,

nie dłużej niż przez okres 6 lat od końca roku, w którym doszło do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI?

Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 1. dostępu (wglądu i uzyskania kopii) do swoich Danych Osobowych,
 2. sprostowania (poprawienia) Danych Osobowych,
 3. uzupełnienia Danych Osobowych,
 4. usunięcia Danych Osobowych, w przypadkach wskazanych w RODO (w szczególności, gdy Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ich przetwarzanie byłoby niezgodne z prawem, Użytkownik cofnie zgodę na ich przetwarzanie, a odpadnie podstawa do ich przetwarzania, o ile ich przetwarzanie nie będzie niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora),
 5. ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych w przypadkach wskazanych w RODO (w szczególności gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Użytkownik sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych, ale są one potrzebne Użytkownikowi, bądź Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych),
 6. przenoszenia Danych osobowych,

a nadto przysługuje mu prawo do:

 1. wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wskazanych w RODO, wobec przetwarzania Danych Osobowych (dotyczy to przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania),
 2. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie jego zgody,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadkach wskazanych w RODO,
 4. w zakresie dotyczącym profilowania Danych Osobowych – uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji wydanej na podstawie profilowania przez Administratora.

W celu skorzystania z tych praw Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem pisemnie lub drogą elektroniczną, na podany wyżej adres kontaktowy. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować Użytkownika, zwróci się do osoby zgłaszającej o dodatkowe informacje. Odpowiedź Administratora udzielana będzie w tej samej formie, w jakiej skontaktował się z nim Użytkownik.

Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Aplikacji wysyłając do Usługodawcy, na adres e-mail: support@getstamper.com prośbę o usunięcie Konta Indywidualnego Uczestnika z Aplikacji lub klikając na przycisk „usuń konto” w zakładce „Twój profil”, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji oraz usunięciem wszystkich danych dotyczących użytkownika z Aplikacji.

JAKIE OBOWIĄZKI SPOCZYWAJĄ NA UŻYTKOWNIKU?

Podejmowane przez Administratora działania nakierowane na ochronę Danych Osobowych nie zawsze mogą okazać się wystarczające, w szczególności jeśli Użytkownik sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownik musi zachować w poufności login i hasło do Aplikacji i nie udostępniać ich osobom trzecim. Administrator nie będzie zwracał się do Użytkownika o ich podanie, z wyjątkiem sytuacji logowania się w Aplikacji.

Dla zachowania zasad bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji oraz przetwarzania Danych Osobowych Użytkownik musi również zapewnić odpowiednie zabezpieczenie Urządzenia Mobilnego, w szczególności nie dopuścić do jego utraty, czy kradzieży. Rekomendowanym jest każdorazowe wylogowywanie się z aplikacji po zakończeniu korzystania z Aplikacji.

W JAKI SPOSÓB BĘDĄ PRZEKAZYWANE UŻYTKOWNIKOWI INFORMACJE HANDLOWE?

Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem na odległość, w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail.

W przypadku, gdy Użytkownik zamówi, na zasadach określonych w § 11 Regulaminu, usługę Newsletter, wyrażając w ten sposób stosowne zgody, to otrzymywać będzie, w różnych terminach, na podany adres e-mail, zróżnicowane informacje handlowe stanowiące materiały zawierające treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe dotyczące Administratora oraz Aplikacji, jak również dotyczące Partnerów i oferowanych przez nich Produktów.

Warunkiem zamówienia usługi Newsletter będzie wyrażenie przez Użytkownika zgód, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w art. 172 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjnej, jak też w art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Zamówienie usługi Newsletter, a w szczególności wyrażenie przez Użytkownika stosownych zgód, jest dobrowolne. Newsletter może być zamówiony w każdej chwili, jak też w każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z usługi Newsletter. W przypadku rezygnacji z usługi Newsletter Użytkownik nie będzie otrzymywał kolejnych informacji handlowych.

Zamówienie usługi Newsletter, jak i rezygnacja z niej możliwa jest przy użyciu Aplikacji.

Usługa Newsletter będzie realizowana przez Administratora nieodpłatnie.

KIM SĄ PARTNERZY?

Administrator ściśle współpracuje z Partnerami. Współpraca ta polega na tym, że Administrator umożliwia Partnerowi zorganizowanie, za pośrednictwem Aplikacji, Programu Lojalnościowego, do którego może przystąpić Użytkownik dodając odpowiednią Kartę Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Partnerzy są zatem podmiotami odpowiedzialnymi za organizacje, przebieg i realizację na rzecz Użytkownika korzyści płynących z uczestnictwa w danym Programie Lojalnościowym. Lista Partnerów dostępna jest w Aplikacji i podlegać będzie bieżącej aktualizacji.

Użytkownik ma możliwość kontaktu z Partnerem w sposób wskazany w Regulaminie Programu Lojalnościowego przygotowanym przez Partnera.

W celu niezbędnym do realizacji poszczególnych Programów Lojalnościowych Administrator będzie przekazywał, z zachowaniem niezbędnych środków, Dane Osobowe Użytkowników, ograniczając ich zakres wyłącznie do nicku oraz nadanego Użytkownikowi, w związku z przystąpieniem do danego Programu Lojalnościowego, indywidualnego numeru Karty Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

CZY POLITYKA PRYWATNOŚCI MOŻE ULEC ZMIANIE?

Administrator zastrzega, że Polityka Prywatności podlegać będzie jego bieżącej weryfikacji i dostosowywaniu do jego możliwości oraz potrzeb Użytkowników, jak również wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym może ona ulec zmianie, w szczególności z ważnych powodów takich jak:

 1. zmiana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych, usług świadczonych drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego, a także regulujących prawa konsumentów) mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego dokumentu i skutkująca koniecznością jego zmiany,
 2. zmiana w wykładni przepisów prawa przez sądy lub organy władzy publicznej mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego dokumentu i skutkująca koniecznością jego zmiany,
 3. wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej mające bezpośredni wpływ na treść niniejszego dokumentu i skutkujące koniecznością jego zmiany,
 4. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych mający wpływ na treść niniejszego dokumentu i skutkujące koniecznością jego zmiany,
 5. wprowadzenie nowych funkcjonalności w Aplikacji, a w szczególności rozszerzenie zakresu usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji,
 6. brak możliwości świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji na dotychczasowych warunkach,
 7. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych treści niniejszego dokumentu,
 8. zmiana danych Administratora.

O zmianie Polityki Prywatności Administrator powiadomi Użytkownika wysyłając zmieniony (z wyszczególnieniem zmian) lub nowy dokument określający nową Politykę Prywatności za pośrednictwem Aplikacji / poczty e-mail (na adres podany przy rejestracji przez Użytkownika) z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, chyba że przepisy prawa wymagać będą wcześniejszego wejścia w życie. W powiadomieniu wskazana będzie data wejścia w życie zmian Polityki Prywatności.